Privacybeleid Trainspot

Trainspot respecteert jouw privacy en jouw persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg vanaf mei 2018). In deze Privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

Trainspot is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Trainspot verbonden, cursisten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG.

Onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet toe op de juiste verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving Wbp en AVG.

 

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, IBAN, BSN, kopie identiteitsbewijs
 • Cursusgegevens en cursusvoortgangsgegevens,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede verwerking en begeleiding van cursisten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter etc.).

 

Doeleinden

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor de cursussen of aanstelling als medewerker,
 • verwerking cursusresultaten, cursusvoortgang en daaraan gerelateerde informatie
 • afhandeling van door jou aangevraagde (cursus-)informatie of publicaties
 • uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, bijeenkomsten, kennis-sessies, etc.
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet vooraf toestemming gevraagd.

 

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van jouw persoonsgegevens heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten.

De rechten van betrokkenen zijn:

 • recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun vragen om correctie.
 • recht om ‘vergeten te worden’: je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Trainspot. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
 • recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verzoeken kun je richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG, via het mailadres: info@trainspot.nl

 

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Trainspot optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Trainspot daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Trainspot draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Wij dragen ervoor zorg dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Trainspot draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Gemeenschap worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

 

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van cursisten of medewerkers van Trainspot voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via het algemene nummer van Trainspot. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP treedt dan in werking.

 

Cameratoezicht

Trainspot beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. Als beelden van deze camera’s worden opgeslagen dan worden deze automatisch binnen 24 uur vernietigd.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Trainspot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van cursisten en medewerkers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen van 5 jaar.

 

Bewustwording

Trainspot werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en cursisten over het veilig werken met persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Trainspot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Trainspot stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Je kunt ons altijd bereiken via ons mailadres: info@trainspot.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

 

Privacyverklaring Trainspot
Juni 2020

Pin It on Pinterest