Klachtenprocedure

Bij Trainspot werken wij er hard voor om onze cursisten een prettige leerervaring te bieden. Wanneer u een klacht of opmerking heeft over onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Uw klacht of opmerking is een verbeterimpuls voor onze organisatie. Een klacht of opmerking draagt dus bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Klachtenprocedure Consument Trainspot Office Leercentrum

 Artikel 1: Definities

 1. Instelling: Trainspot Office Leercentrum, gevestigd te Utrecht;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Instelling of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Instelling. Het is tevens mogelijk om een klacht via de website in te sturen. De instelling zal indien noodzakelijk contact opnemen met de klager ter verificatie en verduidelijking van de klacht.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen.
 2. De directie draagt ervoor zorg, dat de klacht zal worden behandeld door een onafhankelijke medewerker die zelf niet betrokken is bij de klacht.
 3. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 4. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. De klacht wordt geadministreerd en maximaal 2 jaar bewaard.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 1 januari 2016

Een klacht indienen

Pin It on Pinterest