Aanvullende algemene voorwaarden zakelijke klanten

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus, opleiding of leergang aan Trainspot verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus, opleiding of leergang volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de cursus dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursusdag. Indien de cursus met zekerheid van start gaat en de cursus nog niet vol zit, kan één werkdag van tevoren nog worden ingeschreven voor de cursus. In dat geval dient de factuur z.s.m. na de eerste cursusdag te worden betaald. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen. De prijzen zijn exclusief btw.

 

Garantie en reclames

Trainspot staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Trainspot is ter zake van haar verplichtingen jegens opdrachtgever volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

 

Annulering/wijziging bij open training

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekend schrijven. Tot vier weken voor aanvang van de cursus, opleiding of leergang is annulering kosteloos. Daarna wordt het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering zoals bij ziekte horen wij dat graag z.s.m. Op de cursusdag voor 09:30u kan die cursus nog worden verplaatst naar een latere startdatum. Bij onvoldoende deelnemers behoudt Trainspot zich het recht om een cursus te verplaatsen of te annuleren. Hierover zal dan z.s.m. bericht over worden gestuurd. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt Trainspot zich het recht om een cursus tot op de cursusdag te annuleren, danwel in overleg te verplaatsen. Bij volledige annulering door Trainspot wordt het cursusbedrag teruggestort..

 

Annulering/wijziging bij maatwerktraining

Annulering zonder kosten is nog mogelijk tot drie weken vóór aanvang van de maatwerktraining. Daarna geschiedt teruggave van uw cursusbijdrage tot aan de cursusdatum onder inhouding van  € 150,- (excl. BTW) voor een ‘op maat’ training aan kosten van administratie en reservering.

 

Annulering/wijziging bij online E-learning

Een overeenkomst voor het volgen van een online cursus die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden. Bij overeenkomsten worden de via de Trainspot website bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Trainspot de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Trainspot terug te vorderen. In geval de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Trainspot het reeds door de klant betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de klant hierom heeft verzocht aan hem of haar terug te betalen. De online cursus kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online cursussen van Trainspot worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Trainspot wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

 

Annulering door Trainspot vanwege overmacht

Trainspot kan vanwege overmacht  de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen annuleren. Vormen van overmacht zijn bijvoorbeeld, stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Trainspot of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of derden verzorgde transport, ziekte, computerstoringen, softwarestoringen, internetstoringen, stroomuitval, dit alles zowel bij Trainspot als op de locatie waar de cursus, opleiding, training, consult, werkplekbegeleiding, examen plaatsvindt.

 

Vragen en klachten

Bij Trainspot werken wij er hard voor om onze klanten een prettige leerervaring te bieden. Wanneer u een klacht of opmerking heeft over onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Uw klacht of opmerking is een verbeterimpuls voor onze organisatie. Een klacht of opmerking draagt dus bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Pin It on Pinterest